CÁC HÀM SỐ HỌC CƠ BẢN TRONG EXCEL

 CÁC HÀM SỐ HỌC CƠ BẢN TRONG EXCEL

STT TÊN HÀM CÚ PHÁP CÔNG DỤNG VÍ DỤ MINH HỌA
1  ABS ABS(n) Trả về giá trị tuyệt đối của số n. ABS(-10)= 10
2 SQRT SQRT(n) Lấy giá trị Căn bậc hai của số nguyên dương n. SQRT(9)=3
3  INT INT(n) Trả về giá trị là phần nguyên của số thập phân n. INT(2.33333)=2
4  MOD MOD(m,n) Trả về giá trị phần dư của phép chia số m cho số bị chia n. MOD(5,2)=1
5  PRODUCT PRODUCT(number 1, number 2,…) Trả về giá trị là tích các giá trị number 1, number 2,… PRODUCT(2,3,5)= 30
6 POWER POWER(m,n) Trả về giá trị của m lũy thừa mũ n (mn) POWER(5,2) = 52=25
7 ROUND ROUND (m,n) Làm tròn chữ số thập phân m lấy n chữ số sau dấy phẩy ROUND(2.33333,1)=2.3
8 EVEN EVEN(number) Làm tròn lên thành số nguyên chẵn gần nhất. EVEN(3)=4
10 ODD ODD(number) Làm tròn lên thành số nguyên lẻ gần nhất. ODD(2)=3

Nên đọc thêm:

  • Excel cơ bản
  • Các hàm trong Excel
  • Chúc các bạn thành công!

    Nguồn tổng hợp từ Internet.

    Add a Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *