Cách dùng hàm COUNTBLANK đếm số ô trống (rỗng) trong excel

Sử dụng hàm COUNTBLANK đếm số ô trống (rỗng) trong vùng chọn trong excel.

Cú pháp hàm COUNTBLANK:

=COUNTBLANK(range)

Trong đó:

  • Range: một dãy các ô sẽ được đếm. Ví dụ: A3:D6

Chú ý:

Đối với những ô có chứa công thức, mà công thức trả về một chuỗi trống (rỗng) sẽ được đếm như các ô rỗng bình thường.

Ví dụ:

Ví dụ bên dưới sẽ làm sáng tỏ hơn về hàm COUNTBLANK.

Giả sử đếm số ô trống (rỗng) trong vùng từ B2:C9.

Tổng số ô trống là 11 ô. Trong ô C2 có công trức: =IF(B2>1890,””,1) nhưng công thức ngày trả về giá trị trống (rỗng), do đó ô C2 vẫn được tính là một ô trống (rỗng).

Cách dùng hàm COUNTBLANK đếm số ô trống (rỗng) trong excel

Kết quả của ô chứa công thức trả về giá trị rỗng (trống).

excel_goc_k_ngiem_14

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *