Cách dùng hàm PROPER

Hàm PROPER dùng để đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa, và đổi các ký tự còn lại thành chữ thường.

Giải sử  bạn có một danh sách tên khách hàng hoặc một danh sách tên nhân viên với vài trăm người, mà toàn bộ đều viết thường (ví dụ: phạm thanh phong) hoặc toàn bộ đều viết hoa (ví dụ: PHẠM THANH PHONG). Nhưng cả hai cách viết trên bạn không ưng ý, bạn muốn chuyển sang dạng viết hoa đầu từ (ví dụ: Phạm Thanh Phong). Hàm PROPER sẽ giúp bạn làm việc đó một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Cú pháp:

=PROPER(text)

Trong đó:

text là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần chuyển đổi.

Ví dụ:

Tại ô A2 ta có chuỗi dữ liệu phạm thanh phong. Ta dùm hàm PROPER tại ô D2 bạn gõ vào dòng lệnh  như  sau:

=PROPER(A2)

=> Kết quả trả về là Phạm Thanh Phong.

Chú ý: trường hợp sau khi bạn dùng hàm PROPER chuyển đổi dữ liệu, nhưng kết quả bị vỡ font thì ta cần phải chuyển mã cho text, tham khảo bài viết Sửa lỗi vỡ font khi dùng hàm PROPER trong excel.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *