Cách dùng hàm TEXT trong Excel

Hàm TEXT trong Excel dùng để chuyển đối một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định cho trước.

Cú pháp:

=TEXT(number,format)

Trong đó:

  • number: là số cần chuyển sang dạng text
  • format: kiểu định dạng số hoặc ngày tháng năm

Một số kiểu định dạng kiểu số  như là: ###,000, #,##0.00, ….

Một số kiểu định dạng ngày tháng năm, hoặc giờ: dd/MM/yyyydd/MM/yyyy hh:mm:ss, d/m/yyyy, d/MMM/yyyy, ….

Ví dụ 1:

Bạn gõ vào ô A1 dòng lệnh sau:

=TEXT(NOW(),”dd/MM/yyyy”) -> kết quả trả về là ngày/tháng/năm hiện tại trên hệ thống (05/08/2014)

Ví dụ 2:

Hàm này rất hữu dụng khi bạn chuyển dữ liệu của những cột có dạng ngày tháng năm không đồng đều như: d/m/yyyy hoặc dd/m/yyyy, hoặc d/mm/yyyy sang kiểu định dạng đầy đủ dd/MM/yyyy.

Bạn gõ vào ô B1 dòng lệnh sau:

=TEXT(“2/1/2010“,”dd/MM/yyyy”) -> 02/01/2010

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *