Cách dùng Hàm TRIM trong Excel

Hàm TRIM trong Excel dùng để loại bỏ những khoảng trắng dư thừa không cần thiết, chỉ chừa lại một khoảng trắng phân cách giữa các từ với nhau.

Giả sử bạn có một đoạn text mà trong đó khoảng cách giữa các từ lớn hơn một khoảng trắng. Bạn dễ dàng chỉnh sửa bằng tay nếu dữ liệu text của bạn ít, còn nếu dữ liệu bạn lên vài trăm dòng thì việc loại bỏ bằng tay rất mất thời gian, đôi khi còn bỏ sót nữa.

Cú pháp hàm TRIM trong Excel:

=TRIM(text)

Trong đó:

  • text: đoạn văn bản bạn cần xóa các khoảng trắng không cần thiết

Ví dụ:

Cách dùng Hàm TRIM trong Excel

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *