Cách dùng hàm UPPER

Hàm UPPER đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ in hoa. Dùng trong trường hợp bạn muốn chuyển đổi tất cả các từ trong chuỗi văn bản của bạn sang chữ  viết hoa.

Cú pháp hàm UPPER:

=UPPER(text)

Trong đó:

text là một chuỗi, hoặc tham chiếu đến một chuỗi cần chuyển đổi.

Ví dụ:

Tại C5 ta có dòng văn bản Thư Viện Công Nghệ Thông Tin, tại ô B3 bạn gõ vào dòng lệnh sau:

=UPPER(C5)

=> Kết quả trả về là THƯ VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *