Cách sử dụng hàm SUMIFS trong excel

Hàm SUMIFS dùng để tính tổng các ô trong vùng thỏa mãn 1 hoặc nhiều điều kiện cho trước. Trường hợp cho bài viết này là tính tổng tiền thâm niên của các nhân viên với điều kiện nhân viên đó làm trên 2 năm kinh nghiệm và phải là nam giới.

Hàm SUMIFS khắc phục được nhược điểm của hàm SUMIF, hàm SUMIFS có trong Excel 2007.
Cú pháp hàm SUMIFS:
=SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)
Trong dó
• sum_range: bắt buộc, là một vùng các ô để tính tổng, ví dụ A1:A10. Các ô có giá trị chuỗi hoặc rỗng thì được bỏ qua.
• criteria_range1: bắt buộc, là một vùng các ô để so sánh với điều kiện tính tổng, ví dụ B2:B6
• criteria1: bắt buộc, là điều kiện để tính tổng, giá trị của criterial có thể là số, biểu thức, cột tham chiếu, chuỗi. Ví dụ: 45, “>45”, “C3”, “Góc Kinh Nghiệm” hoặc “45”
• criteria_range2, criteria2, … là tùy chọn, không bắt buộc, có hay không cũng không sao. Excel cho phép tối đa là 127 cặp điều kiện criteria_range/criteria.
Ở bài viết này, Góc Kinh Nghiệm sử dụng lại dữ liệu của bài post SUMIF(), và thêm một cột giới tính. Dữ liệu như sau:
goc-kn-08
Như bạn đã thấy ở ô D7, kết quả là 47,500,000 là tổng tiền thâm niên cho nhân viên có trên 2 năm kinh nghiệm và giới tính là nam. Công thức tại ô D7 như sau:

=SUMIFS(D2:D6,C2:C6,”>2“,B2:B6,”Nam“)
Ngoài ra các bạn có thể sử dụng wildcard như dấu ?, dấu * hoặc dấu ~ để kết hợp với điều kiện tính tổng. Dấu ? đại diện cho một ký tự duy nhất, còn dấu * đại diện cho n bất kỳ ký tự. Trong trường hợp điều kiện bạn muốn là dấu ? hoặc *, nó sẽ trùng với 2 trường hợp đầu, vì vậy bạn phải thêm dấu ~ trước 1 trong 2 ký tự đó.

So sánh hàm SUMIF() và SUMIFS()

SUMIF() SUMIFS()
Tính tổng chỉ với một điều kiện Tính tổng với 1 hoặc nhiều điều kiện
Các ô tính tổng (sum_range) là đối số cuối cùng trong hàm SUMIF() và là tùy chọn (không bắt buộc) Các ô tính tổng (sum_range) là đối số đầu tiên của hàm SUMIFS(), và là bắt buộc phải có

Nguồn: tổng hợp từ Internet.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *