Cú pháp hàm REPLACE trong excel

Hàm REPLACE trong excel dùng để thay thế một phần chuỗi cũ bằng một chuỗi mới, phần chuỗi thay thế sẽ được xác định tại vị trí n và có chiều dài m. Cách dùng hàm REPLACE() có sự khác biệt so với hàm SUBSTITUTE().

Cú pháp hàm REPLACE trong excel

=REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text)

Trong đó

  • old_text: là chuỗi mà bạn muốn thay thế một vài ký tự bằng chuỗi mới
  • start_num: vị trí trong old_text mà bạn muốn thay thế
  • num_chars: tổng số ký tự (chiều dài chuỗi) mà bạn muốn thay thế
  • new_text: chuỗi mới mà bạn muốn thay thế

Ví dụ minh họa

Cú pháp hàm REPLACE trong excel

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *