Dùng hàm CONVERT để chuyển đổi thời gian trong excel

Hàm CONVERT trong excel dùng chuyển đổi thời gian từ định dạng ngày sang dạng khác.

Cúp pháp hàm CONVERT:

=CONVERT(number, from_unit, to_unit)

Trong đó:

  • number: số mà bạn cần chuyển đổi
  • from_unit: đơn vị hiện tại của số cần chuyển đổi (đơn vị của number)
  • to_unit: đơn vị mong muốn cần chuyển đến.

Bảng đơn vị chuyển đổi:

Dùng hàm CONVERT để chuyển đổi thời gian trong excel

Ví dụ:

=CONVERT(180,”mn“,”hr“) -> kết quả trả về là 3 giờ

=CONVERT(2.5,”hr“,”sec“) -> kết quả trả về 900 giây

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *