Hàm CONCATENATE – Hàm nối chuỗi trong Excel

Để nối chuỗi trong Excel ta có 2 cách: chúng ta dùng dấu & hoặc dùng hàm nối chuỗi trong Excel ( hàm CONCATENATE).

Cú pháp hàm CONCATENATE:

=CONCATENATE(text1, text2, …, textn)

Trong đó:

  • text1: chuỗi thứ 1
  • text2: chỗi thứ 2
  • textn: chuỗi thứ n

Ví dụ 1: nối chuỗi dùng dấu &

Hàm CONCATENATE - Hàm nối chuỗi trong Excel

Tại cột E dùng dấu & để nối chuỗi

Ví dụ 2: nối chuỗi dùng hàm CONCATENATE

excel_goc_k_ngiem_03

Tại cột D dùng hàm CONCATENATE để nối chuỗi.

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *