Hệ điều hành Window XP ra bản được giới thiệu 2001 và được xem như nền tảng hệ điều hành thành công nhất của Microsoft. Tuy đã ra