Tính quí của năm trong excel

Trong excel không có hàm hỗ trợ để tính quí của năm. Để tính được quí của năm chúng ta có thể sử dụng một số hàm có sẵn của excel.

Cách làm như sau: ta sử dụng kết hợp hàm Int() và hàm Month() để tính quí của năm

Giả sử ta nhập một B1 giá trị ngày là “20/01/2014”.

Sau đó dùng hàm Month() và Int để tính ra quí của ngày được truyền vào.

Ví dụ minh họa:

=INT((MONTH(A1)-1)/3)+1

Kết quả như sau:

  • 20/01/2014: trả về quí 1
  • 15/05/2014: trả về quí 2

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *