User account control trên window 7 – Lab window 7 (2)

Bộ Lab Window 7 của Nhất Nghệ. Bài Lab này hướng dẫn khảo sát tính năng User account control trên window 7: Thay đổi thông số UAC, khảo sát các UAC Notificaions level, tắt tính năng UAC

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *