Tài liệu lập trình php – Module 3 – ĐH KHTN

FavoriteLoadingAdd to favorites

Nội dung Tài liệu lập trình php – Module 3 của ĐH KHTN bao gồm: tổng quan CSDL MYSQL, truy vấn CSDL MYSQL – SELECT, truy vấn con & cập nhật dữ liệu, kết hợp PHP & MYSQL – thư viện PDO 1, thư viện PDO 2, hiển thị dữ liệu trên trang web, PHP email & secure email, Smarty – templete engine 1, smarty – templete engine 2, xây dựng web service.

Nguồn: ĐH KHTN

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *