PowerPoint là một chương trình soạn thảo văn bản dùng cho các buổi báo cáo thuyết trình, hội nghị với khách hàng, nó là một công cụ trình