Video hướng dẫn sử dụng Hàm Index, Hàm Match, Hàm Dsum trong excel

Video trước hướng dẫn sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu trong excel. Video này hướng dẫn sử dụng Hàm Index, Hàm Match, Hàm Dsum trong excel.

Hàm Index, Hàm Match, Hàm Dsum trong excel – Phần 1

https://www.youtube.com/watch?v=Pl-f-Sp8PdY

Hàm Index, Hàm Match, Hàm Dsum trong excel – Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=WdP_UJuVwIE

Hàm Index, Hàm Match, Hàm Dsum trong excel – Phần 3

https://www.youtube.com/watch?v=1wsxMChVZoc

Nguồn: sưu tầm từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *