Video giới thiệu chương trình Microsoft Excel 2003

Video này giới thiệu chương trình Microsoft Excel 2003: giới thiệu sơ lược về giao diện excel, hướng dẫn căn bản cách mở chương trình excel, định văn bản cho bảng tính excel, cách sử dụng hàm Sum, Average, Max, Min. Có bài tập minh họa rất chi tiết và dễ hiểu.

 

Giới thiệu chương trình Microsoft Excel 2003 – Phần 1:

Giới thiệu chương trình Microsoft Excel 2003 – Phần 2:

Nguồn sưu tầm từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *