Video hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel 2003

Video trước giới thiệu chương trình Microsoft Excel 2003, hướng dẫn định dạng văn bản và các phép tính đơn giản. Video này hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel 2003, hàm tính trung bình cộng AVERAGE,hàm count, hàm RANK để xếp hạng. Sử dụng các hàm này để tính điểm trung bình và xếp hạng cho học sinh.

Hàm IF trong excel 2003 – Phần 1

Hàm IF trong excel 2003 – Phần 2

Nguồn sưu tầm từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *