Video hướng dẫn sử dụng Hàm Int, Hàm Mod, Hàm Do Tìm Vlookup

Video trước hướng dẫn sử dụng Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID và Hàm SumIf trong excel. Video này hướng dẫn sử dụng Hàm Int, Hàm Mod, Hàm Do Tìm Vlookup trong excel 2003.

Hàm Int, Hàm Mod, Hàm Do Tìm Vlookup – Phần 1

Hàm Int, Hàm Mod, Hàm Do Tìm Vlookup – Phần 2

Hàm Int, Hàm Mod, Hàm Do Tìm Vlookup – Phần 3

Nguồn: Sưu tầm từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *