Video hướng dẫn sử dụng Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or trong excel

Video trước hướng dẫn sử dụng hàm IF trong excel 2003, hàm tính trung bình cộng AVERAGE,hàm count, hàm RANK để xếp hạng. Video này hướng dẫn sử dụng Hàm Tròn Round, hàm AND, hàm OR trong excel 2003.

Hướng dẫn sử dụng hàm ROUND, hàm AND, hàm OR trong excel – Phần 1

Hướng dẫn sử dụng hàm ROUND, hàm AND, hàm OR trong excel – Phần 2

Nguồn sưu tầm từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *