Cài đặt và cấu hình DHCP trên CentOS – LAB LPI 2 (2)

LAB LPI 2 của Nhất Nghệ gồm 41 Video: Video này hướng cài đặt và cấu hình dich vụ DHCP trên HĐH CentOS, do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

http://www.youtube.com/watch?v=iDdTbY5Gg_0

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *