Cài đặt và cấu hình mail POP3 trên CentOS – LAB LPI 2 (7)

Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình dich vụ Mail Dovecot trên CentOS do thầy Đỗ Quang Ngọc trinh bày.

http://www.youtube.com/watch?v=H7idokYm1Js

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *