Cấu hình Samba share read only – LAB LPI 2 (19)

Bài hướng dẫn tích hợp Samba và WINS để phân giải tên NETBIOS trong mạng LAN. Video này hướng dẫn Cấu hình Samba share read only trên CentOS do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

http://www.youtube.com/watch?v=S2h4f3l-O48

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *