Cấu hình Samba share write only (tt) – LAB LPI 2 (21)

Video này tiếp tục hướng dẫn Cấu hình Samba share write only với các option nâng cao do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

http://www.youtube.com/watch?v=TCUC9bKXvgw

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *