Cấu hình samba share write read – LAB LPI 2 (22)

Video trước hướng dẫn cấu hình Samba share write only.  Video này hướng dẫn Cấu hình Samba share write read cho phép client quyền đọc, chỉnh và xóa do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

http://www.youtube.com/watch?v=xslNfy65dzw

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *