Giới thiệu mô hình mạng Linux – LAB LPI 2 (1)

LAB LPI 2 của Nhất Nghệ gồm 41 Video: Video này giới thiệu tổng quan mô hình mạng Linux Lab LPI 2, do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

http://www.youtube.com/watch?v=xGjQa3m_DcM

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *