Linux client truy cập Windows qua dịch vụ Samba – LPI 2 (17)

Bài trước đã hướng dẫn cài đặt và cấu hình Samba Server trên CentOS để chia sẻ tài nguyên cho các Client LinuxWindow. Video này hướng dẫn  cấu hình Linux client truy cập Windows qua dịch vụ Samba – LPI 2 (17)do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

http://www.youtube.com/watch?v=sayiruqIPEg

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *