Samba join AD (cách 2) – LAB LPI 2 (32)

Video trước hướng dẫn Samba join Domain bằng cách cấu hình file Kerberos. Video này hướng dẫn cấu hình samba join AD (cách 2): join Domain bằng tiện ích setup của Linux do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

http://www.youtube.com/watch?v=_PaPRja28xk

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *