Thiết lập cấu hình hệ thống thông qua Web sử dụng webmin – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Cấu hình Publish nhiều Server thông qua cơ chế NAT. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập cấu hình hệ thống thông Fedora qua Web sử dụng webmin.

https://www.youtube.com/watch?v=FZqWQLviMmU&list=PLi1t1aCL78k5rVgc3oxKh_iQBRUlwwMUo
Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *