Cấu hình Telnet, SSH, VNC server – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn thiết lập cấu hình mạng trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập cấu hình Telnet SSH VNC server trên Fedora.

https://www.youtube.com/watch?v=rVKhv9B4TF4
Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Để tải link từ OUO.IO bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *