Nếu như từ trước đến giờ bạn chỉ làm việc quen thuộc trên môi trường Window với các khái niệm ổ đĩa: ổ C chứa hệ điều hành,