Các câu lệnh truy vấn SQL

Các câu lệnh truy vấn SQL

Giáo trình các câu lệnh truy vấn SQL trình bày các câu lệnh SQL cơ bản như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, WHERE, AND, OR, COUNT, BETWEEN,… giải thích cách dùng các hàm tạo sẵn trong SQL, cách dùng hàm GROUP BY, cách tạo CSDL, bảng và cách xóa,…

Cau-lenh-truy-van-SQL

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *