Các đối tượng đồ họa cơ sở - Computer Graphics Primitives

Các đối tượng đồ họa cơ sở – Computer Graphics Primitives

Tài liệu đồ họa máy tính trình về các đối tượng đồ họa cơ sở (Computer Graphics Primitives): điểm, đoạn thằng, đường gấp khúc, vùng tô, kí tự, chuỗi kí tự, tìm hiểu các thuật toán chuyển đổi bằng dòng quét…

ComputerGraphicsPrimitives

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *