Cách dùng hàm COUNTIFS trong excel

Cách dùng hàm COUNTIFS trong excel tương tự hàm COUNTIF

Công dụng hàm COUNTIFS trong excel:

Hàm COUNTIFS() đếm tổng số ô thỏa 1 hoặc nhiều điều kiện truyền vào.  Không phân biệt chữ  hoa hay chữ thường.

Cú pháp hàm COUNTIFS trong excel:

COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, range3, criteria3, …)

Trong đó:

  • range1, range2, range3, …: một mãng (dãy) các ô cần đếm, giá trị các ô có thể là text, tên, mảng, hay tham chiếu đến các ô chứa số. Ô rỗng sẽ được bỏ qua không đếm.
  • criteria1, criteria2, criteria3, …: điều kiện để đếm (số, chuỗi, biểu thức, …). Có thể dùng ký tự đại diện như sau:

? đại diện 1 ký tự
* đại diện nhiều ký tự
Giả sử ta có bảng dữ liệu sau:

ham_countifs_excel

1. Đếm số học sinh nam và là học sinh giỏi , tại ô D7 ta viết hàm sau:

=COUNTIFS(B2:B6,”X“,D2:D6,”Giỏi“) => kết quả trả về là 2 (học sinh)

2. Đếm số số học sinh nữ và có điểm từ từ 5 điểm trở lên, tại ô D7 ta viết hàm sau:

=COUNTIFS(C2:C6,”X“,E2:E6,”>=5“)  => kết quả trả về là 1 (học sinh)

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Chúc các bạn thành công!

Nguồn tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *