Cách dùng hàm FREQUENCY trong excel

Hàm FREQUENCY trong excel giúp đếm số lần xuất hiện của các giá trị trong một phạm vi giá trị nào đó, trả về kết quả là một mảng số học, là tính tần suất xuất hiện của các khoảng giá trị trong mảng dữ liệu cho trước. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết cú pháp hàm FREQUENCY trong excel.
Cách dùng hàm FREQUENCY trong excel

CÁCH DÙNG HÀM FREQUENCY TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú pháp: FREQUENCY(Data_array,Bins_array)

Trong đó: Data_array: Mảng dữ liệu cho trước

                      Bins_array: Mảng chứa các khoảng giá trị cần tính tần suất.

Các đối số trong hàm FREQUENCY đều bắt buộc có.

Do kết quả trả về của hàm FREQUENCY là một mảng số học nên trước khi dùng hàm ta phải chọn mảng sẽ hiển thị kết quả và để kết quả trả về hiển thị trên các ô đó thì sau khi nhập cú pháp xong ta nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

Ví dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh hãy đếm số học sinh yếu, trung bình, khá, giỏi.

Quy ước:               Điểm <=5: Yếu

5 < Điểm <= 7: Trung bình

7 < Điểm <=8: Khá

Điểm > 8: Giỏi

dung-ham-frequency-trong-excel

Sử dụng công thức: =FREQUENCY(D5:D9,E5:E9)

Kết quả:

cach-dung-ham-frequency-trong-excel

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *