Cách dùng hàm Index trong Excel

Hàm Index trong Excel có hai dạng hàm INDEX là dạng mảng và dạng tham chiếu. Hàm INDEX dạng mảng trả về giá trị của một phần trong bảng hoặc trong mảng được chọn bởi các chỉ mục số hàng và cột. Ta dùng dạng mảng nếu đối số thứ nhất của hàm INDEX là một hằng số mảng. Hàm INDEX dạng tham chiếu trả về tham chiếu của ô nằm ở giao của một hàng và cột cụ thể.

Cách dùng hàm Index trong Excel

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM INDEX TRONG EXCEL

1. Hàm INDEX dạng mảng:

Cú pháp:       (Array,Row_num,[Column_num])

Trong đó:

– Array: Phạm vi ô hoặc một hằng số mảng, bắt buộc
– Row_num: Chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị
– Column_num: Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị.

Bắt buộc phải có ít nhất một trong hai đối số Row_num và Column_num.

Ví dụ1: Cho danh sách một nhóm học sinh,tìm tên học sinh biết tên học sinh đó ở hàng 2 cột 2.

su-dung-ham-index-trong-excel

Công thức ô C9:=INDEX(B4:C7,2,2)

cach-dung-ham-index-trong-excel

2. Hàm INDEX dạng tham chiếu:

Cú pháp:   INDEX(Reference,Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong đó:

– Reference: Vùng tham chiếu, bắt buộc
– Row_num: Chỉ số hàng từ đó trả về một tham chiếu, bắt buộc.
– Column_num: Chỉ số cột từ đó trả về một tham chiếu, tùy chọn.
– Area_num: Số của vùng ô sẽ trả về giá trị trong reference. Nếu Area_num được bỏ qua thì hàm INDEX dùng vùng 1, tùy chọn.

Tiếp ví dụ1:

Công thức ô C9 =INDEX(B4:C7,2,1,1)

ham-index-tham-chieu-trong-excel

Với hàm Index bạn có thể tham chiếu đến bất kỳ ô nào trên bảng tính Excel, bạn có thể dùng hàm này kèm theo các hàm trong Excel khác để sử dụng có hiệu quả hơn.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *