Cách sử dụng hàm SUMIFS trong excel

Hàm SUMIFS dùng để tính tổng các ô trong vùng thỏa mãn 1 hoặc nhiều điều kiện cho trước. Trường hợp cho bài viết này là tính tổng tiền thâm niên của các nhân viên với điều kiện nhân viên đó làm trên 2 năm kinh nghiệm và phải là nam giới.

Hàm SUMIFS khắc phục được nhược điểm của hàm SUMIF, hàm SUMIFS có trong Excel 2007.
Cú pháp hàm SUMIFS:
=SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)
Trong dó
• sum_range: bắt buộc, là một vùng các ô để tính tổng, ví dụ A1:A10. Các ô có giá trị chuỗi hoặc rỗng thì được bỏ qua.
• criteria_range1: bắt buộc, là một vùng các ô để so sánh với điều kiện tính tổng, ví dụ B2:B6
• criteria1: bắt buộc, là điều kiện để tính tổng, giá trị của criterial có thể là số, biểu thức, cột tham chiếu, chuỗi. Ví dụ: 45, “>45”, “C3”, “Góc Kinh Nghiệm” hoặc “45”
• criteria_range2, criteria2, … là tùy chọn, không bắt buộc, có hay không cũng không sao. Excel cho phép tối đa là 127 cặp điều kiện criteria_range/criteria.
Ở bài viết này, Góc Kinh Nghiệm sử dụng lại dữ liệu của bài post SUMIF(), và thêm một cột giới tính. Dữ liệu như sau:
goc-kn-08
Như bạn đã thấy ở ô D7, kết quả là 47,500,000 là tổng tiền thâm niên cho nhân viên có trên 2 năm kinh nghiệm và giới tính là nam. Công thức tại ô D7 như sau:

=SUMIFS(D2:D6,C2:C6,”>2“,B2:B6,”Nam“)
Ngoài ra các bạn có thể sử dụng wildcard như dấu ?, dấu * hoặc dấu ~ để kết hợp với điều kiện tính tổng. Dấu ? đại diện cho một ký tự duy nhất, còn dấu * đại diện cho n bất kỳ ký tự. Trong trường hợp điều kiện bạn muốn là dấu ? hoặc *, nó sẽ trùng với 2 trường hợp đầu, vì vậy bạn phải thêm dấu ~ trước 1 trong 2 ký tự đó.

So sánh hàm SUMIF() và SUMIFS()

SUMIF() SUMIFS()
Tính tổng chỉ với một điều kiện Tính tổng với 1 hoặc nhiều điều kiện
Các ô tính tổng (sum_range) là đối số cuối cùng trong hàm SUMIF() và là tùy chọn (không bắt buộc) Các ô tính tổng (sum_range) là đối số đầu tiên của hàm SUMIFS(), và là bắt buộc phải có

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: tổng hợp từ Internet.

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *