Cách sử dụng trình soạn thảo Vi trên Linux

“Vi” là một chương trình soạn thảo mạnh mà gần như chắc chắn được tìm thấy trên tất cả các hệ điều hành họ UNIX bởi kích thước và khả năng của nó. “Vi” không đòi hỏi nhiều tài nguyên, thêm vào đó là các chức năng soạn thảo cơ bản. “Vi” có thể tìm kiếm, thay thế, và kết nối các file,và nó có ngôn ngữ macro của chính nó, cũng như một số các đặc điểm bổ sung. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sử dụng trình soạn thảo Vi trên Linux.

Trình soạn thảo VI có hai chế độ:
– Chế độ thứ nhất là chế độ input (input mode). Trong chế độ này, văn bản được đưa vào trong tài liệu, bạn có thể chèn hoặc bổ sung văn bản.
– Chế độ thứ hai là chê độ dòng lệnh (command mode). Khi ở chế độ này, bạn có thể dịch chuyển trên tài liệu, trộn các dòng, tìm kiếm, …Bạn có thể thực hiện tất cả các chức năng của vi từ chế độ dòng lệnh ngoại trừ việc nhập vào văn bản. Văn bản chỉ có thể được vào trong chế độ input.
– Khi “vi” khởi động, nó ở chế độ dòng lệnh. bạn có thể chuyển đổi từ chế độ dòng lệnh sang chế độ input bằng cách sử dụng một trong các câu lệnh sau: a, A, i, I, o, O, c, C, s, S, R.
– Để trở lại chế độ dòng lệnh bạn chọn phím ESC. Để soạn thảo một tập ta dùng lệnh: #vi ten_file.

Cách sử dụng trình soạn thảo Vi trên Linux

Các lệnh trong chế độ dòng lệnh của “Vi”

1. Các nhóm lệnh di chuyển con trỏ
h  – sang trái 1 space
– sang phải 1 space
w  – sang phải 1 từ
b  – sang trái 1 từ
k  – lên 1 dòng
j  – xuống 1 dòng
)  – cuối câu
(  – đầu câu
}  – đầu đoạn văn
{  – cuối đoạn văn

2. Nhóm lệnh xóa
dw  – xóa 1 từ
d^  – xóa ký tự từ con trỏ đến đầu dòng
d$  – xóa ký tự từ con trỏ đến cuối dòng
3dw  – xóa 3 từ
dd  – xóa dòng hiện hành
5dd  – xóa 5 dòng
x  – xóa 1 ký tự

3. Nhóm lệnh thay thế
cw  – thay thế 1 từ
3cw  – thay thế 3 từ
cc  – dòng hiện hành
5cc  – 5 dòng

4. Nhóm lệnh tìm kiếm
?  tìm  trở lên
/   tìm  trở xuống
*/and   tìm từ kế tiếp của and
*?and   tìm từ kết thúc là and
*/nThe   tìm dòng kế bắt đầu bằng The
n   tìm hướng xuống
N  tìm hướng lên

5. Nhóm lệnh tìm kiếm và thay thế
:s/text1/text2/g  – thay thế text1 bằng text2
:1.$s/tập tin/thư mục  – thay tập tin bằng thư mục từ hàng 1
:g/one/s/1/g  – thay thế one bằng 1

6. Nhóm lệnh copy, paste, undo
Để copy ta dùng lệnh y và để paste ta dùng lệnh p
y$  – copy từ vị trí hiện tại của cursor đến cuối cùng
yy  – copy toàn bộ dòng tại vị trí cursor
3yy  – copy 3 dòng liên tiếp
u  – Undo lại thao tác trước đó

7. Thao tác trên tập tin
:w  – ghi vào tập tin
😡  – lưu và thoát khỏi chế độ soạn thảo
:wq  – lưu và thoát khỏi chế độ soạn thảo
:w  – lưu vào tập tin mới
:q  – thoát nếu ko có thay đổi
:q!  – thoát không lưu
:r  – mở tập tin đọc

Thuviencntt chúc các bạn thành công!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *