mail-server-postfix-spam

Cài đặt mail server Postfix – LAB LPI 2 (35)

Video trước đã giới thiệu các phương pháp phòng chống Spam và Virus. Video này hướng dẫn Cài đặt Mail server postfix trên CentOS để chuẩn bị tích hợp Spamassassin do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *