Cài đặt và cấu hình Apache trên CentOS - LAB LPI 2 (4)

Cài đặt và cấu hình Apache trên CentOS – LAB LPI 2 (4)

Apache là một chương trình máy chủ HTTP hay còn gọi là Web ServerApache chạy trên các hệ điều hành tương tự như Unix, Microsoft Windows, Novell Netware và các hệ điều hành khác. Apache là một chương trình Web server rất mạnh và được dùng rất phổ biến hiện nay, nó đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của mạng web thế giới.

Khi được phát hành lần đầu, Apache là chương trình máy chủ mã nguồn mở duy nhất có khả năng cạnh tranh với chương trình máy chủ tương tự của Netscape Communications Corporation mà ngày nay được biết đến qua tên thương mại Sun Java System Web Server. Từ đó trở đi, Apache đã không ngừng tiến triển và trở thành một phần mềm có sức cạnh tranh mạnh so với các chưong trình máy chủ khác về mặt hiệu suất và tính năng phong phú. Từ tháng 4 nãm 1996, Apache trở thành một chương trình máy chủ HTTP thông dụng nhất. Hơn nữa, Apache thường được dùng để so sánh với các phần mềm khác có chức năng tương tự. Tính đến tháng 1 năm 2007 thì Apache chiếm đến 60% thị trường các chưong trình phân phối trang web.

Do Apache là mã nguồn mở, ban đầu được viết để chạy trên môi trường Unix, Linux nên nó chỉ làm việc tốt trên các HĐH Unix, Linx. Video này sẽ hướng dẫn Cài đặt và cấu hình Apache trên CentOS do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *