Cấu hình samba share ẩn (hidden share) – LAB LPI 2 (23)

Video trước hướng dẫn cấu hình Samba share write read.  Video này hướng dẫn Cấu hình samba share ẩn (hidden share) – LAB LPI 2 (23) do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *