Cấu hình samba share write only – LAB LPI 2 (20)

Video trước hướng dẫn cấu hình share samba quyền read only. Video này hướng dẫn Cấu hình Samba share write only do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *