Cấu hình Samba share write only (tt) – LAB LPI 2 (21)

Video này tiếp tục hướng dẫn Cấu hình Samba share write only với các option nâng cao do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *