samba-share-write-read-0

Cấu hình samba share write read – LAB LPI 2 (22)

Video trước hướng dẫn cấu hình Samba share write only.  Video này hướng dẫn Cấu hình Samba share write read cho phép client quyền đọc, chỉnh và xóa do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *