Cấu hình Web Alias trên Apache - LAB LPI 2 (5)

Cấu hình Web Alias trên Apache – LAB LPI 2 (5)

Web Alias hay còn gọi là Virtual Directory dùng để ánh xạ đường dẫn cục bộ (không nằm trên DocumentRoot) thành đường dẫn http. Video này hướng dẫn Cấu hình Web Alias trên Apache do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *