Chương trình biên dịch – chương 4 - Phân tích cú pháp

Chương trình biên dịch – chương 4 – Phân tích cú pháp

Giáo trình Chương trình biên dịch – chương 4 – Phân tích cú pháp: nội dung của chương trình bày các phương pháp phân tích cú pháp thường được sử dụng trong các trình biên dịch: Phân tích cú pháp từ trên xuống (Top down) và Phân tích cú pháp từ dưới lên (Bottom up). Các chương trình nguồn có thể chứa các lỗi cú pháp. Trong quá trình phân tích cú pháp chương trình nguồn, sẽ rất bất tiện nếu chương trình dừng và thông báo lỗi khi gặp lỗi đầu tiên. Vì thế cần phải có kỹ thuật để vượt qua các lỗi cú pháp để tiếp tục quá trình dịch – Các kỹ thuật phục hồi lỗi.

chuong4_uni

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *