Chương trình biên dịch – chương 5 - Dịch trực tiếp cú pháp

Chương trình biên dịch – chương 5 – Dịch trực tiếp cú pháp

Giáo trình Chương trình biên dịch – chương 5 – Dịch trực tiếp cú pháp trình bày các cách biểu diễn ngữ nghĩa của một chương trình. Mỗi ký hiệu văn phạm kết hợp với một tập các thuộc tính – các thông tin. Mỗi luật sinh kết hợp với một tập các luật ngữ nghĩa – các quy tắc xác định trị của các thuộc tính. Việc đánh giá các luật ngữ nghĩa được sử dụng để thực hiện một công việc nào đó như tạo ra mã trung gian, lưu thông tin vào bảng ký hiệu, xuất các thông báo lỗi, v.v.

chuong5_uni

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *