Chương trình biên dịch – chương 6 - Kiểm tra kiểu

Chương trình biên dịch – chương 6 – Kiểm tra kiểu

Chương trình biên dịch – chương 6 – Kiểm tra kiểu: có Hai cách kiểm tra kiểu là kiểm tra tĩnh được thực hiện trong thời gian biên dịch chương trình nguồn và kiểm tra động được thực hiện trong thời gian thực thi chương trình đích. Trong chương này ta tập trung vào phần xử lý ngữ nghĩa bằng cách kiểm tra tĩnh mà cụ thể là kiểm tra kiểu. Phần đầu của chương trình bày các khái niệm về hệ thống kiểu, các biểu thức kiểu. Phần còn lại mô tả cách tạo ra một bộ kiểm tra kiểu đơn giản.

chuong6_uni

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *