Chương trình biên dịch – chương 9 - Sinh mã đích

Chương trình biên dịch – chương 9 – Sinh mã đích

Chương trình biên dịch – chương 9 – Sinh mã đích: Giai đoạn cuối của quá trình biên dịch là sinh mã đích. Dữ liệu nhập của bộ sinh mã đích là biểu diễn trung gian của chương trình nguồn và dữ liệu xuất của nó là một chương trình đích (hình 9.1). Kỹ thuật sinh mã đích được trình bày trong chương này không phụ thuộc vào việc dùng hay không dùng giai đoạn tối ưu mã trung gian .

chuong9_uni

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *