Disable IPv6 trên server RedHat/CentOS

Cho dù lúc cài CentOS các bạn có thể đã disable cái IPv6 nhưng không hiểu sao đến lúc CSF check thì thấy IPv6 vẫn đang chạy. Sau đây là hướng dẫn Disable IPv6 trên server RedHat/CentOS.

Bạn có thể dễ dàng làm điều này bằng cách thay đổi 2 file:

  1. /etc/modprobe.conf – File cấu hình driver Kernel.
  2. /etc/sysconfig/network – File cấu hình mạng trên RHEL / CentOS.

Đầu tiên, chúng ta sửa /etc/modprobe.conf

# vi /etc/modprobe.conf

Chúng ta thêm vào cuối file dòng này:

install ipv6 /bin/true

Bạn lưu file này lại nhé. Tiếp đến ta sửa /etc/sysconfig/network

# vi /etc/sysconfig/network

Bạn sửa NETWORKING_IPV6 thành no và thêm vào dòng IPV6INIT=no

NETWORKING_IPV6=no
IPV6INIT=no

Save file này lại và khởi động lại network. Bạn chạy 2 lệnh sau:

# service network restart
# rmmod ipv6

Cuối cùng, reboot lại server:

# reboot

Kiểm tra lại nào:

# lsmod | grep ipv6
# /sbin/ifconfig

Chúc các bạn thành công !

Tổng hợp từ Internet

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *